การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวซึ่งขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant O-A)

การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวซึ่งขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant O-A)

31 ต.ค. 2562

86 view

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพ สำหรับบุคคลต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A ซึ่งวัตถุประสงค์การเข้ามาในฐานะผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องเเสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยหรือต่างประเทศ เพื่อยื่นประกอบคำขอรับการตรวงตราตรา ซึ่งมีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้ 

> มีวงเงินคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท เเละ
> มีวงเงินคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

  • กรณ๊ผู้ร้องซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศให้ใช้กรมธรรม์ฉบับจริงประกอบการยื่นคำร้อง
  • กรณีผู้ร้องซื้อประกันสุขภาพของไทย สามารถใช้สำเนาหรือฉบับจริง (ถ้ามี) 
  • นอกจากนี้ ผู้ร้องต้องมีเอกสารแบบฟอร์มรับรองการมีประกันสุขภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนดเเละผ่านการรับรองจากบริษัทประกันเเล้ว เพื่อยื่นประกอบคำร้อง
    ดาวโหลด เเบบฟอร์ม "หลักฐานเเสดงการประกันภัย"
  • ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุมัติเเละการรับรองจากคณะกรรมการกำกับเเละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ที่  http://longstay.tgia.org 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ