งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562

4 เม.ย. 2563

408 view
          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ซีรารา ซีกาโรนา คูเป-มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona Selelo-Mogwe) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดขึ้นที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย โดยมี สมเด็จพระราชชนนีซีมาเน โบโนโล โมโลเลกี แห่งราชวงศ์ Royal Bafokeng ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำแอฟริกาใต้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบอตสวานาประจำแอฟริกาใต้ กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐบอตสวานา ผู้แทนสภาการพยาบาลบอตสวานา ตลอดจนข้าราชการทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เข้าร่วมด้วย 

          รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นเพื่อเป็น
พระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษา วิจัย และการพัฒนาบริการด้านการพยาบาล เป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ซีรารา ซีกาโรนา คูเป-มอกเว จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากญี่ปุ่น โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ทั้งสองท่านมีความโดดเด่นทั้งในด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการบริการสุขภาพ เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
 
          ในโอกาสงานเลี้ยงอาหารกลางวันดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ซึ่งได้อุทิศตนในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในบอตสวานา รวมถึงสนับสนุนการก่อตั้งองค์กรพยาบาลและการผดุงครรภ์ของหลายประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ อาทิ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้ ความทุ่มเทดังกล่าวได้ช่วยสร้างพลังและศักยภาพให้กับสตรี และยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาลในหลายประเทศของภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ