Important Economic Agencies

Important Economic Agencies

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,597 view

ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของแอฟริกาใต้

พื้นที่

1,221,037 ตารางกิโลเมตร

ดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2555 (Producer Price Index)

ร้อยละ 5.2

ประชากร (ข้อมูลเดือน ต.ค. 2554)

51.8 ล้านคน แบ่งเป็น

ชาวแอฟริกันผิวดำ ร้อยละ 79.2

คนผิวสี ร้อยละ 8.9

คนผิวขาว ร้อยละ 8.9

คนเชื้อสายอินเดีย หรือเอเชีย ร้อยละ 2.5

อื่น ๆ ร้อยละ 0.5

ดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2555 (Consumer Price Index)

ร้อยละ 5.7

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ประมาณการปี 2555                   ที่ร้อยละ 2.6

ล่าสุด ข้อมูลรายไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 เท่ากับร้อยละ 1.2

อัตราการว่างงาน (ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ของปี 2555)

ร้อยละ 25.5

ข้อมูล: Statistical South AFrica

 

 

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจและการธนาคารที่สำคัญในแอฟริกาใต้

 

หน่วยงาน

เว็บไซต์

1

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

Department of Trade and Industry (DTI)

www.thedti.gov.za

2

Trade and Investment South Africa (TISA)

www.thedti.gov.za

3

Statistical South Africa

www.statssa.gov.za

4

Business Unity South Africa

www.busa.org.za

5

South African Chamber of Commerce and Industry (SACCI)

www.sacci.org.za

6

Chamber of Commerce and Industry Johannesburg

www.jcci.co.za

7

Cape Chamber of Commerce

www.capetownchamber.com

8

Durban Chamber of Commerce and Industry

www.durbanchamber.co.za

9

First National Bank

www.fnb.co.za

10

Rand Merchant Bank

www.rmb.co.za

11

Nedbank

www.nedbank.co.za

12

Standard Bank

www.standardbank.co.za