วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 1,250 view

นโยบายการชำระค่าธรรมเนียม (English below)

1. การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องดำเนินการผ่านการโอนค่าธรรมเนียมหรือฝากเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ​ เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดในทุกกรณี

2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมหลังจากการสำรองนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับบริการแล้ว ผู้ยื่นคำร้องต้องดำเนินการขอรับบริการภายในเดือนเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ให้บริการข้ามเดือนที่ชำระค่าธรรมเนียม

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ หากการชำระค่าธรรมเนียมของท่านไม่ปรากฏในบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี

5. กรุณาพิมพ์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (Proof of Payment) เพื่อประกอบการยื่นเอกสารเพื่อขอรับบริการทุกครั้ง โดยหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมที่มีอายุมากกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี 

6. โปรดชำระค่าธรรมเนียมไปยังบัญชี 

Account Name: Royal Thai Embassy Pretoria

Bank: First National Bank (a Division of First Rand Bank Johannesburg)

A/c Number: 62197573415

A/c Type: Cheque

Branch Code: 251345 (BROOKLYN)

กรณีที่โอนค่าธรรมเนียมจากต่างประเทศ (นอกแอฟริกาใต้) เข้าบัญชีดังกล่าว 

รหัส Swift Code: FIRNZAJJ XXX

ที่อยู่ธนาคารของสถานเอกอัครราชทูตฯ : Shop 357, Brooklyn Mall, Cnr Veale & Fehrsen Street, Brooklyn, Pretoria

7. โปรดระบุนามสกุลของท่าน และตัวอักษรแรกของชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เป็นชื่ออ้างอิง (Reference) การชำระค่าธรรมเนียม 

8. กรณีโอนค่าธรรมเนียมจากต่างประเทศ (นอกแอฟริกาใต้) ท่านจะต้องเผื่อเวลาเวลาประมาณ 1-4 วัน เพื่อให้หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของท่านปรากฏบนบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

9. กรณีโอนค่าธรรมเนียมจากต่างประเทศ (นอกแอฟริกาใต้) ท่านต้องเลือกให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง/ผู้โอน (sender) มิใช่ผู้รับ (receiver)

Embassy's Fee Payment Policy

1. Strictly deposit or transfer the fee into the Embassy's bank account only. Cash nor credit cards will not be accepted.

2. Individuals or organisations who have made payment to the Embassy’s account for their application, must also submit their application and other relevant documents to be processed within the month when the payment was made.  No payments will be carried over to the following month.

3. The Embassy's reserves its rights to cancel your request if the payment does not reflect on the Embassy's account.

4. No refunds will be granted in any cases.

5. The Proof of Payment must be PRINTED and submitted WITH your visa application.
*DO NOT EMAIL PROOF OF PAYMENT. The Proof of Payment older than 30 days won’t be accepted. 

6. Please deposit or transfer the fee to:

Account Name: Royal Thai Embassy Pretoria

Bank: First National Bank (a Division of First Rand Bank Johannesburg)

A/c Number: 62197573415

A/c Type: Cheque

Branch Code: 251345 (BROOKLYN)

For transfers from outside of South Africa:

Swift Code: FIRNZAJJ XXX

Physical address of bank for international transfers: Shop 357, Brooklyn Mall, Cnr Veale & Fehrsen Street, Brooklyn, Pretoria

7. Reference to be used: Applicant’s last name (SURNAME) and initials

8. Should you transfer the fee from another bank or country, the payment can take from 1-4 days to reflect in our bank account.

9. Should you are doing a swift transfer from outside of South Africa, MAKE SURE you tick that all bank charges to be borne by sender (applicant), and not the receiver (the Embassy).

10. Regarding the visa application, should you wish to take your passport back while the visa consideration process is not completed, your application will be automatically canceled. And the fee is not refundable.