ประเทศเขตอาณา

ประเทศเขตอาณา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,429 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมอีก 10 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ นอกเหนือจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้แก่ 

1. สาธารณรัฐแองโกลา

2. สาธารณรัฐบอตสวานา

3. ราชอาณาจักรเอสวาตินี

4. ราชอาณาจักรเลโซโท

5. สาธารณรัฐมาดากัสการ์

6. สาธารณรัฐมาลาวี

7. สาธารณรัฐมอริเชียส 

8. สาธารณรัฐนามิเบีย

9. สาธารณรัฐแซมเบีย

10. สาธารณรัฐซิมบับเว

ข้อมูลรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละประเทศสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้