วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,150 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สูติบัตร
3. ทะเบียนสมรส
4. ทะเบียนหย่า
5. มรณบัตร 

สามารถสำรองนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ สำรองนัดหมายบริการกงสุลและการตรวจลงตรา