วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 165 view

สถานเอกอัครราชทูตให้บริการด้านนิติกรณ์ ดังนี้ 

1. การรับรองเอกสาร
2. หนังสือยินยอม
3. ใบรับรองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
4. ใบรับรองความประพฤติ
5. หนังสือมอบอำนาจ