วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,704 view

ความสัมพันธ์ทั่วไป

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการกงสุลระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2535 โดยไทยได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) และต่อมาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 โดยยกสถานะสถานกงสุลใหญ่เป็นสถานเอกอัครราชทูตและย้ายที่ทำการมายังกรุงพริทอเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงพร้อมทั้งมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีเขตอาณาครอบคลุมแอฟริกาใต้ มอริเชียส ซิมบับเว เลโซโท แซมเบีย บอตสวานา แองโกลา เอสวาตินี นามิเบีย และมาลาวี

ปัจจุบัน มีนายมังกร ประทุมแก้ว เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ขณะที่ฝ่ายแอฟริกาใต้เคยเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ได้ยกสถานะเป็นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย โดยนางสาว Keitumetse Seipelo Thandeka Matthews ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำจังหวัดเชียงราย มีเขตอาณาทางการกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยมีนายแสวง เครือวัฒนสกุล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน

การเมือง

           ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งมีท่าทีระหว่างประเทศที่สอดคล้องกันและมีการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศเป็นครั้งคราว ที่ผ่านมา ฝ่ายแอฟริกาใต้ส่งสัญญาณเชิงบวกในด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ดังเห็นได้จากข้อเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง อาทิ การเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ การเยือนฝ่ายไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์ การเยือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ 

การค้า

            ปี 2563 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีปริมาณการค้ารวม 2,600.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 2,128.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 471.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยได้ดุลการค้า 1,992.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยไปสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (3) ข้าว (4) ผลิตภัณฑ์ยาง และ (5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

          สินค้านำเข้าที่สำคัญจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้แก่ (1) เคมีภัณฑ์ (2) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (4) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ และ (5) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

การลงทุน

          ปัจจุบันภาคเอกชนประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนเปิดร้านอาหาร สปา ร้านขายสินค้าจากประเทศไทย ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารและสปาไทย มีจำนวนกว่า 150 ร้าน สำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยยังมีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากปัจจัยด้านกฎระเบียบ และกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่สหภาพแรงงานค่อนข้างมากและยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย บริษัทของประเทศไทยที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้แก่ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด เซาท์แอฟริกา (CP Intertrade South Africa) ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอาหาร และอาหารแช่แข็งในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปี 2538 นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ Simply Asia ซึ่งมีสาขามากกว่า 70 แห่งในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐซิมบับเวและสาธารณรัฐบอตสวานา และปัจจุบันบริษัท Thai Summit Group ซึ่งได้จัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่กรุงพริทอเรีย ส่วนการลงทุนของฝ่ายแอฟริกาใต้ในประเทศไทย เป็นการลงทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น การเจียระไนอัญมณีและการต่อเรือขนาดเล็ก

การท่องเที่ยว

            ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาประเทศไทย จำนวนกว่า 1 แสนคน และมีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 14,665 เดินทางไปสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

ความร่วมมือทางวิชาการ

          สาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีศักยภาพที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนากับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกา 

ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

          ปี 2563 มีชาวไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประมาณ 3,500 คน