วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,185 view

โดยที่ในประเทศแอฟริกาใต้และประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้ อื่นๆ มีชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ 2,800 คน และประเทศเหล่านี้มีขนาดใหญ่ ทำให้ในบางกรณีการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายชุมชนไทยในประเทศเหล่านั้น ไม่สะดวกเท่าที่ควร และโดยที่ในปัจจุบัน มีสถานการณ์ความไม่สงบ ทางการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีข้อเเนะนำในการปฎิบัติตัวของคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้


1. ในสภาวะปกติ


    1.1 สำรวจว่าท่านบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน มีวีซ่าอยู่ในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเดินทางได้ทันทีหากมีความจำเป็น


    1.2 กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อของท่านให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทาง +27 12 342 5470 ต่อ 2 หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] และโปรดเจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เสมอหากมีการเปลี่ยนเเปลงที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์


    1.3 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ทางโทรทัศน์และวิทยุสม่ำเสมอ และติดตามข่าวสารจากชุมชน/กลุ่มคนไทยในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่


    1.4 พยายามติดต่อชุมชน/กลุ่มคนไทยในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ


2. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน


    2.1 เตรียมเอกสารเดินทางไว้ในที่ปลอดภัยและหยิบได้ง่าย หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง


    2.2 ติดต่อสถานเอกอัคครราชทูตฯ ที่ (+27) 12 342 5470 ต่อ 2 หรือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ (+27) 82 923 6179 เพื่อรับข้อเเนะนำในการปฎิบัติตัว


    2.3 ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับชุมชน/กลุ่มคนไทยในประเทศที่ท่านอยู่ เพื่อให้มีคนไทยทราบว่า ท่านอยู่ที่ใดตลอดเวลา


    2.4 สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอื่นๆ


    2.5 ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับท่านในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และหากไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเดินทางออกจากพื้นที่


3. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน


    3.1 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานตัวโดยเร่งด่วน และเพื่อขอคำเเนะนำในการปฎิบัติตน


    3.2 อยู่ในที่พักอาศัยโดยล็อคประตูเข้าบ้าน ประตู หน้าต่าง ให้มิดชิด


    3.3 พกพาโทรศัพท์มือถือไว้กับท่านตลอดเวลาเพื่อให้สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน


    3.4 หากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ขอให้ไปรวมตัวกันที่จุด นัดหมาย โดยสำหรับประเทศแอฟริกาใต้ คนไทยที่อยู่ในมลรัฐ Gauteng ให้มารวมตัวกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และในมลรัฐอื่นๆ ขอให้ไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารไทยที่สามารถเดินทางไปสนามบิน/เส้นทางหลวง (highway) ได้สะดวก


ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำเเผนอพยพคนไทยสำหรับประเทศแอฟริกาใต้ ในกรณีต่อไปนี้

        1.  เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

        2.  ในกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/ภาวะสงคราม

จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ทุกท่านศึกษาและทำความ เข้าใจแผนอพยพดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย