หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

28 ส.ค. 2562

      ด้วยขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือในการออกหนังสือเดินทาง จึง ขอความกรุณาชาวไทยทุกท่านที่จะเดินทางมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางหรือ นิติกรณ์ต่าง ๆ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อนัดหมายวันเวลา ที่หมายเลข (27-12) 342 5470  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

หนังสือเดินทางไทย (e-Passport)

 

1.  หนังสือเดินทางไทย (e-Passport) สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

2.  หนังสือเดินทางไทย (e-Passport) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

สำหรับผู้ที่หนังสือเดินทางใกล้จะหมดอายุ จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่กำลังจะหมดอายุได้ และผู้ร้องจำเป็นจะต้องมายื่นเรื่องที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ด้วยตนเองเท่านั้น

 

*********************************************************

 

หนังสือเดินทางไทย (e-Passport) สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)


สำหรับผู้ที่หนังสือเดินทางใกล้จะหมดอายุ จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่กำลังจะหมดอายุได้ และผู้ร้องจำเป็นจะต้องมายื่นเรื่องที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ด้วยตนเองเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับการทำหนังสือเดินทางได้แก่


     · หนังสือเดินทางเล่มเก่า


     · บัตรประชาชนไทย (ถ้าไม่มีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
 

*********************************************************
 

หนังสือเดินทางไทย (e-Passport) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)


สำหรับผู้ที่หนังสือเดินทางใกล้จะหมดอายุ จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่กำลังจะหมดอายุได้ และผู้ร้องจำเป็นจะต้องมายื่นเรื่องที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ด้วยตนเองเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับการทำหนังสือเดินทางได้แก่


     · สูติบัตรไทย (ในกรณีที่บุคคลที่เกิดที่แอฟริกาใต้และยังไม่มีสูติบัตรไทย จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอสูติบัตรไทยจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ก่อน จากนั้นเมื่อได้สูติบัตรไทยแล้วจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้ และ สามารถ download ใบคำร้องเพื่อขอสูติบัตรไทยได้ที่นี่)


     · หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)


     · บัตรประชาชนไทย (ถ้าไม่มีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)


     · บัตรประชาชนของ บิดา และ มารดา


บิดาและมารดาของผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางจำเป็นจะต้องมาที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ด้วยตนเองเพื่อลงนามยินยอมให้บุตรของตนสามารถทำหนังสือเดินทางได้ แต่ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (หรือทั้งสองฝ่าย) ไม่สามารถเดินทางมาได้ จำเป็นจะต้องเขียนหนังสือยินยอม (สามารถ download ได้ที่นี่) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
 

*********************************************************