วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,740 view

ผู้แทนการทูตของไทยต่อแอฟริกาใต้


กงสุลใหญ่ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก

1. นายยิ่งพงศ์ นฤมิตรเรขการ 2535 - 2537

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

1. นายยิ่งพงศ์ นฤมิตรเรขการ 2537 - 2540

2. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ 2540 - 2543

3. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ 2544 - 2545

4. นายสุรพงษ์ ชัยนาม 2545 - 2547

5. นายโดมเดช บุนนาค 2547 – 2551

6. นายธฤต จรุงวัฒน์ 2552 - 2555

7. นายนนทศิริ บุรณศิริ 2555 - 2556

8. นายวรเดช วีระเวคิน 2556 - 2558

9. นาย พรชัย ด่านวิวัฒน์  2559 - 2560

10. เรือโท โกเมศ กมลนาวิน 2561 - 2563

11. นายมังกร ประทุมแก้ว  2564 - ปัจจุบัน