ราชอาณาจักรเลโซโท
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐบอตสวานา
สาธารณรัฐแองโกลา
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
สาธารณรัฐมาลาวี
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐนามิเบีย
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณัฐโมซัมบิก