บริการด้านกงสุล

ประกาศเตือนคนไทยที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในแอฟริกาใต้

29 เม.ย. 2567

ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมบริการกงสุล

29 ก.พ. 2567

Announcement on Standard Qualifications for Visa Processing Service Companies

16 ก.พ. 2567

ประกาศแนวทางการตรวจลงตรา

26 ม.ค. 2567

แจ้งเตือนคนไทย

30 ธ.ค. 2565

การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

12 ก.ค. 2565